26 Νοε 2013

Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων στον Ο.Α.Ε.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/11/2013


Σε σχέση με την υπ’αριθ. 736/25.9.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 17.9.2013, σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων στον Ο.Α.Ε.Ε., το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας απέστειλε την παρακάτω υπ’ αριθ. Φ.90023/28561/1014/1.11.2013 απάντηση:

«Αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι η ασφάλιση και η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους αντίστοιχους κλάδους ασθένειας και σύνταξης, η οποία είναι υποχρεωτική και στηρίζεται στην αρχή της ανταποδοτικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Η παραπάνω προϋπόθεση έχει σκοπό την ύπαρξη ενός ικανού και ανεκτού
επιπέδου χρηματοδότησης που συμβάλλει στην απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών υγείας σε καθημερινή βάση και της μείωσης του κινδύνου της παντελούς αδυναμίας να ανταποκριθούν οι ασφαλιστικοί φορείς στις υποχρεώσεις τους, λαμβανομένου υπόψη ότι οι παροχές υγείας καταβάλλονται άμεσα και είναι υψηλού κόστους.
Με τις διατάξεις του ν.2084/92 καθορίστηκαν ενιαία οι ασφαλιστικές εισφορές για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 35 και 55 του ανωτέρω νόμου, το  συνολικό ποσοστό εισφοράς για την ασφάλιση ασθένειας-μητρότητας σε είδος και σε  χρήμα για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους ορίστηκε σε ποσοστό 7,65%  επιμεριζόμενο μεταξύ του εργαζόμενου και του εργοδότη. Το εν λόγω ποσό υπολογίζεται για τους μισθωτούς, επί των πάσης φύσεως αποδοχών, για τους αυτοαπασχολούμενους, επί του ποσού της ασφαλιστικής κλάσης που κατατάσσονται.Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση για το προσωπικό που απασχολούν και υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην
ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής  Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Εάν  υποβληθεί εκπρόθεσμα η ως άνω ΑΠΔ, επιβάλλεται Πρόσθετη Επιβάρυνση Εισφορών από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους.
Πρόσθετες Επιβαρύνσεις επιβάλλονται και στις περιπτώσεις μη υποβολής ΑΠΔ (εφόσον βέβαια υφίσταται υποχρέωση) ή υποβολής ανακριβούς ΑΠΔ.
Οι εισφορές του Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε., μετά την ένταξη του Κλάδου στον E.O.Π.Y.Y. (ν.3918/2011), συνεισπράττονται με αυτές του κλάδου σύνταξης και κατά το μέρος που αφορούν σε παροχές ασθένειας σε είδος, αποδίδονται μαζί με τις εισφορές των συνταξιούχων στον E.O.Π.Y.Y., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. Φ.40021/20782/2565/24-2-2012 ΚΥΑ.
Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που οφείλουν εισφορές στον Οργανισμό, δικαιούνται παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τόσο για τους ίδιους όσο και για τα μέλη της οικογενείας τους, εφόσον ρυθμίσουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές σε δόσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επίσης, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. να έχουν οφειλές, με αποτέλεσμα να έχουν απωλέσει το δικαίωμα παροχών υγείας, εφαρμόζεται από το Υπουργείο Υγείας, το πρόγραμμα για την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των ανασφάλιστων πολιτών και αυτών που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτό, σύμφωνα και με την αρ πρωτ 654/12-08-2013 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
Γενικότερα πρέπει να επισημάνουμε ότι, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Η μη καταβολή τους ή η καταβολή τους εκπρόθεσμα, διαταράσσει την ομαλή χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, με σοβαρότατες αρνητικές κοινωνικές συνέπειες για τους συνεπείς ασφαλισμένους αλλά και οικονομικές για τη διασφάλιση της προστασίας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
Σε κάθε περίπτωση, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου μελετούν συνεχώς τα προβλήματα που ανακύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις των ασφαλιστικών φορέων καθώς και τις προτάσεις των επαγγελματικών φορέων των ασφαλισμένων, με γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της  χώρας.»