29 Ιαν 2013

«Νότης Μαριάς: Στη Βουλή η στήριξη των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/01/2013

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου το με αρ. πρωτ. 128/16.01.2013 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας στο οποίο επισημαίνονται τα παρακάτω:
Ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα με  βασικές αξίες τη Δημοκρατία, την ισότητα, την κοινωνική αλληλεγγύη, τη λογοδοσία και την υπευθυνότητα, την υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου με κέρδη που επενδύονται προς όφελος της επιχείρησης και της κοινωνίας, δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε.
Δεν έχει συσταθεί μέχρι σήμερα το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν. 4019/2011 «Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας» που προωθεί και διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που αναπτύσσουν δράση στο πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας.
Δεν έχουν ενημερωθεί υπεύθυνα από την πολιτεία οι πολίτες για τις δράσεις και τα οφέλη του Τομέα Κοινωνικής Οικονομίας προς το κοινωνικό σύνολο.
Δεν έχει ακόμα εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία του εν λόγω τομέα από το πελατειακό σύστημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί οι τοπικές και περιφερειακές δυνάμεις που θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και δομών στήριξης δικτύων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Δεν έχουν αξιολογηθεί τα σχετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ που αφορούν δράσεις της Κοινωνικής Οικονομίας, όσον αφορά το λόγο οφέλους προς κόστος παραγωγής του, αλλά μόνο σχετικά  με την καταστατική τους αναφορά στην κοινωνική τους ωφέλεια.
Η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας στο παραπάνω έγγραφό της ζητάει:
1.            Την άμεση διερεύνηση από τη δικαιοσύνη όλων των υποθέσεων των Μ.Κ.Ο. που ενδεχομένως έχουν εμπλακεί σε παρατυπίες ή/και παρανομίες, εκμεταλλευόμενες  κομματικές – πολιτικές γνωριμίες που εξασφάλισαν στα στελέχη τους αθέμιτη πρόσβαση σε εθνικούς και κοινοτικούς πόρους προς ίδιο όφελος.
2.            Την τροποποίηση του Αστικού και Ποινικού Κώδικα με σκοπό τον περιορισμό των «εταιρειών σφραγίδων» και τον αυστηρότερο καταλογισμό ευθυνών σε σχετικές οργανώσεις και επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός των αρχών της Κοινωνικής Οικονομίας και εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.
3.            Την ορθολογική διαχείριση των Κοινοτικών κονδυλίων με την αξιοποίηση καινοτόμων προτάσεων που θα προκύψουν από διαβούλευση των αρμοδίων με τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας.
4.            Την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου με διατάξεις που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αντικειμενική αξιολόγηση των φορέων διαχείρισης εθνικών και κοινοτικών πόρων.
5.            Την ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την πληρέστερη πληροφόρηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.
6.            Την άμεση εκχώρηση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές με σκοπό τη στήριξη και ενδυνάμωση δράσεων της Κοινωνικής Οικονομίας.
7.            Την αξιολόγηση από τους φορείς που διαχειρίζονται εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, των υποβαλλόμενων προτάσεων με βάση τη σχέση κόστους / οφέλους και την καινοτομική προσέγγιση των υποψηφίων αναδόχων φορέων, και όχι την κατοχή Βεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (δικαιολογητικό που δεν απαιτείται σε κανένα άλλο κράτος – μέλος).
8.            Τη δημιουργία θεσμικού τριτοβάθμιου φορέα οργανώσεων – επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας με σκοπό την επίσημη εκπροσώπηση αυτών και τον αυτοέλεγχο των διαδικασιών και της λειτουργίας των μελών του. 
Στην Αναφορά ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.