20 Μαρ 2014

«Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με την επικείμενη κατάργηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού»

Δελτίο τύπου 19/03/2014


«Στις 21.1.2014 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετική επιστολή της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου (Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η.) αναφορικά με την επικείμενη κατάργηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).
Η Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. είχε επισημάνει την εποικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία που έχει με το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. στην επίλυση προβλημάτων των επιχειρήσεων αλλά και στη διεκπεραίωση προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. όπως αυτό της «Διαρθρωτικής Προσαρμογής Εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 εργαζόμενους σε περίοδο οικονομικής κρίσης» που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο.
Ενώ θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (από την μέχρι τώρα συνεργασία τους) έχουν τις γνώσεις, τα προσόντα, την εξειδίκευση και την εμπειρία για να υλοποιούν πολιτικές, μέτρα και προγράμματα για την απασχόληση και την εξάλειψη της ανεργίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’αριθ. 2382/24.1.2014 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, ο αρμόδιος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. ΤΚΕ/Φ.1/2749/3.2.2014 απάντηση:

«Η Κυβέρνηση, μεταξύ άλλων μεταρρυθμιστικών μέτρων που εφαρμόζει στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, προωθεί και την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα στην κατεύθυνση του περιορισμού του εύρους του μέσω καταργήσεων ή συγχωνεύσεων.
Η αναδιοργάνωση αυτή σκοπό έχει την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία δημόσιων οργανισμών που υλοποιούν τις δημόσιες πολιτικές και παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, με όσο το δυνατόν λιγότερο δημοσιονομικό κόστος και μικρότερη επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου. Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού κράτους φιλοδοξεί παράλληλα να άρει τα αίτια και τις συνέπειες χρόνιων φαινομένων παθογένειας της δημόσιας διοίκησης, που αποτυπώνονται ιδίως στην ύπαρξη πληθωριστικών δομών διοίκησης, την αναπαραγωγή γραφειοκρατικών διαδικασιών, το υψηλό διοικητικό κόστος λειτουργίας, την πολυδιάσπαση και τον κατακερματισμό της διοικητικής δράσης σε συγκεκριμένα πεδία πολιτικής και επιχειρησιακά αντικείμενα. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί επικαλύψεις και δυσχεραίνει τον επιτελικό και επιχειρησιακό συντονισμό, την ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού και την αποτελεσματική αξιοποίηση των πολύτιμων δημοσιονομικών πόρων. Το αποτέλεσμα των παθογενειών αυτών είναι η προσφορά υπηρεσιών χαμηλής ποιότητας στους πολίτες.
Ειδικότερα σημειώνεται ότι με σχέδιο νόμου που προωθείται στην Βουλή προτείνεται η κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)». Οι αρμοδιότητες του θα ασκούνται εφεξής από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς τόσο το ανωτέρω Υπουργείο όσο και ο Ο.Α.Ε.Δ. διαθέτουν την τεχνογνωσία και τα θεσμικά εργαλεία που τους επιτρέπουν να κινηθούν με την ταχύτητα και την ευελιξία που απαιτούν πλέον οι συνθήκες και οι εξελίξεις στη αγορά εργασίας.
Όσον αφορά στο επιχείρημα ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του. Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», υλοποιεί το έργο με τίτλο «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 εργαζόμενους σε περίοδο οικονομικής κρίσης» ύψους 200.000.000,00€ με αποτέλεσμα η κατάργησή του να έχει ως πιθανή συνέπεια την διακοπή του προγράμματος αυτού με εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις σημειώνεται ότι το εποπτεύον Υπουργείο έχει, σε κάθε περίπτωση, την απαραίτητη θεσμική και επιχειρησιακή επάρκεια για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη δράσεων διαρθρωτικής προσαρμογής των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και συνεργάζεται για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων με τους κοινωνικούς εταίρους. Πιο συγκεκριμένα, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Κοινοτικών και άλλων Πόρων με πέντε υφιστάμενες Ειδικές Υπηρεσία με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται με αυτά ακριβώς τα έργα. Υπάρχει λοιπόν συσσωρευμένη τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευση στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων. Αυτές ακριβώς οι επιχειρησιακές επικαλύψεις και ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων κατέδειξαν την ανάγκη για αλλαγή και λήψη μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών. Επισημαίνεται ότι στο ίδιο πεδίο πολιτικής με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού δραστηριοποιείται: και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), με το οποίο παρουσιάζει συμπληρωματικότητα κυρίως ως προς τα θέματα της παρακολούθησης της εφαρμογής της πολιτικής απασχόλησης και υλοποίησης δράσεων συνεχούς κατάρτισης.
Είναι, κατά συνέπεια, αναγκαίο το κράτος να αναδιατάξει τις δυνάμεις του και να εντάξει το σύνολο των δράσεων σε έναν συνεκτικό κεντρικό σχεδιασμό με στόχο την τόνωση της απασχόλησης και την αποτελεσματικότερη όσων απώλεσαν την εργασία τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Η ύπαρξη πλειόνων φορέων και η διασπορά των διαθέσιμων δυνάμεων δεν διευκολύνει την προσπάθεια αυτή.»