11 Μαρ 2014

«Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με καταγγελία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ) για τη μη εφαρμογή του νόμου 4161/2013, περί ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών.»

Δελτίο τύπου 11/03/2014


«Στις 18.11.2013 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής Ηρακλείου κ. Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ), αναφορικά με τη μη εφαρμογή του νόμου 4161/2013.
Στο έγγραφό της η ΟΕΒΕΝΗ καταγγέλλει τις Ελληνικές Τράπεζες, οι οποίες πολλές εξ’ αυτών αρνούνται να παραλάβουν δηλώσεις καταθετών του άρθρου 20 του νόμου 4161/2013, περί ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών, μη εφαρμόζοντας έτσι την εντολή του αρμόδιου Υπουργού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’ αριθ. 1545/22.11.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας απέστειλε την παρακάτω υπ’ αριθ. Β13-650/7.1.2014 απάντηση:

« Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4161/2013 (ΦΕΚ 143/Α/14.6.13), απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ σε περίπτωση απλού λογαριασμού και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού. Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρείται ως δανειστής το Δημόσιο, για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Α' 90) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι καταθέσεις που αφορούν σε μισθούς ή συντάξεις ή ασφαλιστικές παροχές προσδιορίζονται υποχρεωτικά ως τέτοιες και κατά το υπερβάλλον του ποσού του ανωτέρω εδαφίου α' καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α' 182).

Με δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο.

Ως εκ τούτου οι υπάλληλοι των τραπεζικών καταστημάτων υποχρεούνται να δέχονται τις δηλώσεις των καταθετών, να τις επεξεργάζονται και να προχωρούν στην καταγραφή των λογαριασμών που δηλώνονται από τους καταθέτες ως ακατάσχετοι.

Η ως άνω υποχρέωση απορρέει από τις διατάξεις του νόμου 4161/2013 και πρέπει να εφαρμόζεται.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή μετά από καταγγελίες πολιτών κατά πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τη μη εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4161/2013, απέστειλε στις 25/10/13 επιστολή στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών με την οποία επισημαίνει την υποχρέωση των τραπεζών να εφαρμόζουν τις διατάξεις του νόμου και ζητάει ενημέρωση για όλες τις ενέργειες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να εξυπηρετούνται και να διευκολύνονται οι καταθέτες στον προσδιορισμό του λογαριασμού που επιθυμούν ως ακατάσχετου.»