22 Οκτ 2013

Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με τις διαμαρτυρίες του Συνδέσμου Εργατών και Λεμβούχων Νομού Ρεθύμνης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/10/2013


Σε σχέση με την υπ’ αριθ. 584/11.9.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 6.9.2013 αναφορικά με τις διαμαρτυρίες του Συνδέσμου Εργατών και Λεμβούχων Νομού Ρεθύμνης, ο αρμόδιος Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου απέστειλε την παρακάτω υπ’ αριθ 6611/487/8.10.2013 απάντηση:

«Με την αριθ. 514.1/2013/Σχ. 2083/03-6-2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου εγκρίθηκε ο Γενικός Κανονισμός Λιμένων με Αριθμ. 51 (1467 Β'), με τον οποίο καθορίστηκαν οι όροι και οι διαδικασίες εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ως άνω Γενικού Κανονισμού, η άδεια εισόδου στους λιμενικούς χώρους για την άσκηση του επαγγέλματος του λιμενεργάτη εκδίδεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή κατόπιν προσκομίσεως από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένων δικαιολογητικών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας. Η νομοθεσία που καθορίζει την ένταξη των ενδιαφερομένων στο Ε.Μ.Φ. δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας.
Συναφώς, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τη Λιμενική Αρχή Ρεθύμνου. η εν λόγω Λιμενική Αρχή μέχρι και σήμερα έχει εκδώσει τριάντα επτά (37) άδειες εισόδου λιμενεργατών, κατόπιν προσκομίσεως από τους ενδιαφερόμενους των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον προαναφερόμενο Γενικό Κανονισμό. Από τις τριάντα επτά (37) άδειες οι είκοσι μία (21) αφορούν λιμενεργάτες οι οποίοι είναι μέλη του Συνδέσμου Λιμενεργατών και Λεμβούχων ν. Ρεθύμνης.

Για τα λοιπά διαλαμβανόμενα στην Αναφορά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»