14 Σεπ 2013

Φωτογραφικές διατάξεις στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για 28 ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/9/2013

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετική  επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης αναφορικά με τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για 28 ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ.
Στο έγγραφο ο Σύλλογος εκφράζει τις διαφωνίες του για τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για 28 ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ. και ειδικότερα:
  1. Σε σχέση με τα διαθέσιμα στοιχεία κτιρίων : δε γίνεται καμία αναφορά των στοιχείων που θα έχει στη διάθεσή του ο ανάδοχος ανά κτίριο (αρχιτεκτονικά, στατικά και η/μ σχέδια, πραγματικές καταναλώσεις κτιρίου) παρά μόνο μια γενική αναφορά για την ύπαρξη τοπογραφικών διαγραμμάτων. Όμως, η σύνταξη του ΠΕΑ προϋποθέτει την αποτύπωση του κτιρίου και των η/μ εγκαταστάσεών του. Η εργασία αυτή απαιτεί αρκετό χρόνο και αποτελεί στοιχείο ουσιαστικό για τη σύνταξη οικονομικής προσφοράς.
  2. Σε σχέση με την εμπειρία του αναδόχου : ο όρος που τίθεται για την εμπειρία (μια τουλάχιστον επιθεώρηση σε κτίριο του τριτογενή τομέα με επιφάνεια μεγαλύτερη των 10.000 m2) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για «φωτογραφικό» όρο.
  3. Σε σχέση με την τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού : στο κείμενο των διευκρινίσεών του ΤΑΙΠΕΔ στις 09-09-2013, αναφέρεται «Σε κάθε περίπτωση το Ταμείο διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να τροποποιήσει την παρούσα διαδικασία». Η αναφορά αυτή του ΤΑΙΠΕΔ αλλοιώνει τη διαδικασία που το ταμείο έχει ορίσει και έτσι δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.
  4. Σε σχέση με τις κρατήσεις: στους όρους του διαγωνισμού (παρ. 4.4) αναφέρεται ότι οι κρατήσεις αυτές (υπέρ ΤΣΜΕΔΕ & ΕΜΠ) δεν περιλαμβάνονται στην αμοιβή, ενώ στο έγγραφο των διευκρινίσεών του ΤΑΙΠΕΔ  (09-09-2013) το ΤΑΙΠΕΔ τις συμπεριλαμβάνει στο τίμημα.
  5. Σε σχέση με τα στοιχεία τεκμηρίωσης : στη διακήρυξη (παρ. 2.2) αναφέρεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στοιχεία τεκμηρίωσης των μεγεθών που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς, χωρίς να γίνεται σαφής αναφορά στο περιεχόμενο των στοιχείων (αποτυπώσεις κελύφους, ανοιγμάτων, θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού). Τα στοιχεία αυτά αποτελούν σημαντική πληροφορία για τον διαχειριστή του κτιρίου και όχι μόνο για τη σύνταξη του ΠΕΑ.
  6. Σε σχέση με το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου : η επιλογή ενός αναδόχου για το σύνολο των κτιρίων (σε 5 πόλεις), σε συνδυασμό με την ασάφεια των διατιθέμενων στοιχείων καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση του έργου στο διάστημα που έχει ορίσει το ΤΑΙΠΕΔ (δυο μήνες), με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές που ο νόμος ορίζει για τη σύνταξη και έκδοση των ΠΕΑ.
Με βάση τα παραπάνω και επειδή ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης θεωρεί  ότι η διαχείριση δημόσιας περιουσίας απαιτεί τουλάχιστον διαφανείς διαδικασίες ζητά την ακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξή του.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.