3 Απρ 2014

«Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εισαγωγή ελαιολάδου»

Δελτίο τύπου 03/04/2014

«Στις 21.1.2014 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ», αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να σταματήσει η εισαγωγή ακατάλληλου ελαιόλαδου από χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Κατά το δημοσίευμα ο κίνδυνος εισαγωγών μη κανονικού ελαιόλαδου (από Ισπανία μέσω Ιταλίας) και η ελληνοποίησή του, ο μη δειγματοληπτικός έλεγχος προκειμένου να εξακριβωθούν τυχόν αμφισβητούμενες ενδείξεις στη σήμανση του ελαιολάδου αλλά και η διαφορά τιμής μεταξύ ελληνικού και ισπανικού ελαιολάδου (0,30 έως 0,60 ευρώ/λίτρο) είναι τα κίνητρα παράτυπων συναλλαγών.
Πρέπει λοιπόν άμεσα να ληφθούν μέτρα ώστε να προστατευθούν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό τόσο οι ελαιοπαραγωγοί της χώρας όσο και οι συνεπείς μονάδες τυποποίησης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’ αριθ. 2396/30.1.2014 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μας απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ.Β13-32/14.2.2014 απάντηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου – Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:


«1.          Στην παραγρ.2 της περίπτωσης Β του άρθρου 52 της αριθμ.Α2-861/14/8/2013 (ΦΕΚ 2044/Β' /22-8-2013) Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» αναφέρονται τα κάτωθι:
«Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5 της υπ'αριθμ.323902/2009 (ΦΕΚ Β' 2026/2009) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως κάθε φορά ισχύει, αν αναφέρεται στη σήμανση, εκτός από τον κατάλογο των συστατικών, η παρουσία ελαίων που αναφέρονται στην περίπτωση Α) του ιδίου άρθρου, σε ένα μείγμα ελαιολάδου και άλλων φυτικών ελαίων, με λέξεις, εικόνες ή γραφικές παραστάσεις, η ονομασία πώλησης του εν λόγω μείγματος είναι η ακόλουθη: «Μείγμα φυτικών ελαίων (ή συγκεκριμένα ονόματα των υπόψη φυτικών ελαίων) και ελαιολάδου», ακολουθούμενη αμέσως μετά από την ένδειξη του ποσοστού του ελαιολάδου στο μείγμα. Μπορεί να αναφέρεται η παρουσία ελαιολάδου στη σήμανση των μειγμάτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, με εικόνες ή γραφικές παραστάσεις μόνο στην περίπτωση που το ποσοστό του είναι ανώτερο από 50%. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού 100%, εφόσον πρόκειται για 100% ελαίου της περίπτωσης Α) του ιδίου άρθρου.»

2.            Στο άρθρο 5 της υπ' αριθμ.323902/2009 (ΦΕΚ Β' 2026/2009) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως κάθε φορά ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατ'εφαρμογή των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1019/2002 και ο οποίος καταργήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.29/2012 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου. Το άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης που βρίσκεται σε ισχύ και είναι εναρμονισμένο με το άρθρο 6 του (ΕΕ) 29/2012, αναφέρει τα ακόλουθα:
«Απαγορεύεται η παραγωγή, εντός της Ελληνικής επικράτειας μειγμάτων εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, παρθένου ελαιολάδου, ελαιολάδου και πυρηνελαίου με άλλα φυτικά έλαια με σκοπό την διάθεσή τους στην εσωτερική κατανάλωση».

3.            Το άρθρο 6 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.29/2012 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου αναφέρει τα ακόλουθα: «Αν αναφέρεται στη σήμανση, εκτός από τον κατάλογο των συστατικών, η παρουσία ελαίων που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχεία α) και 3) και στα σημεία 3 και 6 του παραρτήματος XVI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, σε ένα μείγμα ελαιολάδου και άλλων φυτικών ελαίων, με λέξεις, εικόνες ή γραφικές παραστάσεις, η ονομασία πώλησης του εν λόγω μείγματος είναι η ακόλουθη: «Μείγμα φυτικών ελαίων (ή συγκεκριμένα ονόματα των υπόψη φυτικών ελαίων) και ελαιολάδου», ακολουθούμενη αμέσως μετά από την ένδειξη του ποσοστού του ελαιολάδου στο μείγμα. Μπορεί να αναφέρεται η παρουσία ελαιολάδου στη σήμανση των μειγμάτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, με εικόνες ή γραφικές παραστάσεις μόνο στην περίπτωση που το ποσοστό του είναι ανώτερο από 50%.
Τα κράτη μέλη δύνανται να απαγορεύσουν την παραγωγή, στην επικράτειά τους, μειγμάτων ελαιολάδου και άλλων φυτικών ελαίων τα οποία αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σχετικά με την εσωτερική κατανάλωση. Εντούτοις, δεν δύνανται να απαγορεύσουν, στην επικράτειά τους, την εμπορία μειγμάτων τα οποία προέρχονται από άλλες χώρες ούτε την παραγωγή αυτών στην επικράτειά τους με σκοπό την εμπορία σε άλλο κράτος μέλος ή την εκμετάλλευση.»

4.            Το άρθρο 58 της αριθμ.Α2-861/14/8/2013 (ΦΕΚ 2044/Β'/22-8-2013) Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» αναφέρει τα ακόλουθα:
1.            «Ελαιόλαδα ή μαγειρικά λίπη από ελαιόλαδο, κατεχόμενα προς εμπορία, εφόσον διαπιστωθεί, ύστερα από εξέταση από αρμόδια Χημική Υπηρεσία, ότι είναι νοθευμένα με ευτελέστερης αξίας έλαια, δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους. Ομοίως δεσμεύονται τα πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένα έλαια.
2.            Οι δεσμευθείσες ποσότητες των παραπάνω ειδών αναγράφονται στην έκθεση δέσμευσης και φυλάσσονται με ευθύνη του κατόχου τους, μέχρι την οριστική λήψη απόφασης, για την τύχη τους.
3.            Η τύχη των δεσμευμένων, σύμφωνα με τα προηγούμενα, προϊόντων καθορίζεται από τις δεσμεύουσες αρχές, με βάση την διαδικασία που προβλέπεται από την υπ'αριθμ.15523 (ΦΕΚ 1187/Β/2006) κοινή υπουργική απόφαση.
4.            Στην περίπτωση που τα προϊόντα αυτά χαρακτηρισθούν από αρμόδια Χημική Υπηρεσία και ως μη ασφαλή τρόφιμα, κατάσχονται, απομακρύνονται από την κατανάλωση και δύνανται να χρησιμοποιηθούν για άλλες, εκτός από την παραγωγή τροφίμων, χρήσεις, ύστερα από έγκριση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου ή και άλλου αρμόδιου, κατά περίπτωση οργάνου (π.χ.έγκριση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία προκειμένου για χρήση σε ζωοτροφές, έγκριση από τον ΕΟΦ για σαπούνια κλπ.), ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος».
5.            Στην παράγρ.2 του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Β) αναφέρονται τα κάτωθι:
«α) Όποιος παράγει, διακινεί ή διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή νοθεύει τρόφιμα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
β) Όποιος παράγει, διακινεί ή διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή επιβλαβή για την υγεία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
γ) Όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων, τιμωρείται με φυλάκιση.»
6.            Στην παράγρ.4 του ιδίου άρθρου 19 του ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Β) αναφέρονται τα κάτωθι:

«Όποιος παράγει, διακινεί ή διαθέτει προϊόντα που εξεταζόμενα ευρίσκονται, με βάση τις γνωματεύσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του ΓΧΚ, να μη πληρούν τις ειδικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ποιότητας που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή και τις οικείες αποφάσεις του ΑΧΣ τιμωρείται με φυλάκιση.»