1 Απρ 2014

Απάντηση αρμόδιων Υπουργών σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με αίτηση-αναφορά συνταξιούχου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά

Δελτίο τύπου 01/04/2014


«Στις 21.11.2013 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετική αίτηση-αναφορά του Γεωργίου Βιλαντζάκη, συνταξιούχου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά.
Σύμφωνα με τη συνημμένη αίτηση-αναφορά, ο Γεώργιος Βιλαντζάκης, συνταξιούχος υπάλληλος του Δήμου Πειραιά, είναι 79 ετών και έχει αναπηρία 90% σύμφωνα με γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), με αποτέλεσμα να χρειάζεται τη βοήθεια ετέρου προσώπου.
Μετά από αίτησή του στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για απαλλαγή από τη φορολογία, έλαβε αρνητική απάντηση.
Μεταξύ άλλων, ρωτάει, γιατί πρέπει να φορολογούνται όσοι έχουν αναπηρία 80% και άνω, και κάνει έκκληση προς τους αρμόδιους Υπουργούς να προβούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις στα δίκαια και λογικά αιτήματα που αναφέρονται στη συνημμένη αίτηση-αναφορά.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’αριθ. 1665/29.11.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας απέστειλαν τις παρακάτω υπ’αριθ. ΓΚΕ 1004173 ΕΞ 2014 1607/10.01.2014 και Γ.Π.111258/21.1.2014 απαντήσεις, αντίστοιχα:


«Υπουργείο Οικονομικών
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.θ' της παρ.5 του άρθρου 6 του ν.2238/1994 προηγούμενος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύουν σήμερα, απαλλάσσονται του φόρου, μεταξύ άλλων εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες, οι μισθοί και οι συντάξεις που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%).
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.ε' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 (νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), οι οποίες ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1ηΙανουαρίου 2014 και μετά, ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο, μεταξύ άλλων εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, οι μισθοί και οι συντάξεις που χορηγούνται σε πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι με τις διατάξεις του προηγούμενου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για τη χρήση 2013, απαλλάσσονταν του φόρου, μεταξύ άλλων, οι συντάξεις που καταβάλλονται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριά κινητική αναπηρία σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80% ή είναι ολικώς τυφλοί (σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος στα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων).
Αντίθετα, με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013 ΦΕΚ 167Α/23.07.2013), προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τους μισθούς, τις συντάξεις και την πάγια αντιμισθία που καταβάλλονται σε πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, χωρίς προσδιορισμό του είδους της αναπηρίας.
Β. Επιπλέον βάσει των ανωτέρω, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από συντάξεις μέχρι και 31-12-2013 ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2238/1994 και απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου οι ολικώς τυφλοί καθώς και αυτοί που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες εφόσον φέρουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Για τα εισοδήματα από συντάξεις που θα αποκτηθούν από 1-1-2014 και μετά θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4172/23-7-2013 οπότε και θα απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου οι συντάξεις που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Υπουργείο Υγείας
Η μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4025/2011 (228 Α/2012) και της τροποποίησης της υπ'αριθ.Φ42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β/2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή έχει ήδη τροποποιηθεί με την υπ'αριθμ. Φ42000/οικ.12485/1481/ 6.6.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012), την υπ'αριθμ. Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/οικ.104747, ΦΕΚ 2883 Β΄/26-10-2012 και την υπ'αριθμ. ΔΥΓ3 (α)/οικ.4146 (ΦΕΚ 43/15-1-2013).
Ο ΕΟΦ σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, αναρτά στην ιστοσελίδα του κατάλογο με τις δραστικές ουσίες και τα αντίστοιχα προς αυτές κυκλοφορούντα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον ισχύοντα Θετικό Κατάλογο, η φαρμακοθεραπεία των οποίων αποζημιώνεται με μειωμένη (10%) ή συμμετοχή μηδέν (0%) του ασφαλισμένου στα φάρμακα. Επομένως οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν συμμετοχή 10% ή μηδενική συμμετοχή μόνο στις ανωτέρω περιπτώσεις. Για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις, η συμμετοχή του ασφαλισμένου είναι 25%. Η ύπαρξη αναπηρίας 80% από μόνη της δεν συνεπάγεται την απαλλαγή από την προβλεπόμενη κάθε φορά συμμετοχή. Οποιαδήποτε τροποποίηση των ανωτέρω απαιτεί νομοθετική ρύθμιση.

Επίσης για λόγους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και της δημόσιας υγείας αποφασίστηκε η χορήγηση φαρμάκων για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες σε ομάδα ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ που θα επιλεγούν με συγκεκριμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και με διαδικασία που θα εποπτεύει ο Οργανισμός κατόπιν υπόδειξης του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Οικονομικών, από Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.»