11 Μαρ 2014

«Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με την έκκληση του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού για την τραγική κατάσταση που έχουν περιέλθει χιλιάδες ανασφάλιστοι πολίτες»

Δελτίο τύπου 11/03/2014


«Στις 10.12.2013 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής Ηρακλείου κ. Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό δελτίο τύπου του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού, το οποίο αναφερόταν στην τραγική κατάσταση που έχουν περιέλθει χιλιάδες ανασφάλιστοι πολίτες.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού, συμπληρώνονται δύο χρόνια λειτουργίας του. Το δεύτερο αυτό χρόνο η κατάσταση άγγιξε τα όρια του τραγικού για τους ανασφάλιστους, μακροχρόνια άνεργους και άπορους, οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι από τη δημόσια περίθαλψη.
Για το λόγο αυτό κάνουν έκκληση στην πολιτεία ώστε να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα, καθώς τα Κοινωνικά Ιατρεία αγωνίζονται αλλά δεν μπορούν να καλύψουν τη δευτεροβάθμια περίθαλψη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’αριθ. 1902/20.12.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. Γ.Π 119089/4.2.2014 απάντηση:

«Τα Κοινωνικά Ιατρεία-Οδοντιατρεία και τα Κοινωνικά Φαρμακεία, συνιστούν υπηρεσίες που οργανώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού (Δήμους) καθώς και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις - Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
Το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, η αύξηση των κοινωνικών προβλημάτων που έχει επιφέρει κυρίως στο επίπεδο της φτώχειας και της συρρίκνωσης της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και περίθαλψης σε διάφορες κατηγορίες πληθυσμού και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως ανασφάλιστοι, μετανάστες, ρομά, άνεργοι, άστεγοι, ηλικιωμένοι, ανάπηροι κ.λ.π., οδήγησε στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των Κοινωνικών Ιατρείων - Οδοντιατρείων και Κοινωνικών Φαρμακείων.
Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν αποτελούν δομές ή μονάδες των ΟΤΑ, αναπτύσσονται και λειτουργούν μόνο ως προγράμματα, σύμφωνα με σχετικές αρμοδιότητες των διατάξεων των Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ.Α' 8-6-2006) και Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α' 7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. Τα εν λόγω προγράμματα τυγχάνουν οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο των ΕΣΠΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ανάπτυξής τους για την κάλυψη των αναγκών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου μας, σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις (Δ/νσεις Δημόσιας Υγιεινής και Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας, Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γεν. Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών), διαμόρφωσαν και προωθούν με το αρ.Υ3/ΔΥ/25.9.2013 ενημερωτικό σημείωμα προς το Γραφείο του Υπουργού Υγείας, σχετικό σχέδιο άρθρου νόμου.
Με το εν λόγω σχέδιο άρθρου, προτείνεται να λειτουργούν τα Κοινωνικά Ιατρεία­Οδοντιατρεία και τα Κοινωνικά Φαρμακεία, με χαρακτήρα προγράμματος, σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με την επιστημονική συνεργασία Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).
Τα Κοινωνικά Ιατρεία-Οδοντιατρεία προτείνεται να οργανώνονται και να λειτουργούν ως Ιατρεία-Οδοντιατρεία, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στα άρθρα 2 και 5, το Παράρτημα Α'-Τεχνικές Προδιαγραφές-Μέρος Πρώτο, Τμήμα Α', Ιατρείο-Οδοντιατρείο και το Παράρτημα Β'­Εξοπλισμός, του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 τ.Α' 10-4-2001) και του άρθρου 4 της αριθμ.Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/2012 (ΦΕΚ 713 τ.Β' 13-3-2012) Υ.Α., όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα καθορίζονται περαιτέρω διαδικασίες, η οργάνωση - ανάπτυξη, η στελέχωση, το περιεχόμενο των υπηρεσιών, οι ειδικές κατηγορίες πληθυσμού και ευπαθών ομάδων που απευθύνονται, έλεγχος και η εποπτεία των Κοινωνικών Ιατρείων - Οδοντιατρείων και Κοινωνικών Φαρμακείων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα λειτουργίας τους και να αναπτυχθούν με ενιαίες διαδικασίες στους φορείς, στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Β) Η Δ/νση Π.Φ.Υ. σε συνεργασία με τη Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, συμμετέχει στην κατάθεση απόψεων για την αναμόρφωση της Κ.Υ.Α. «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών» (τροποποίηση της αριθμ. 139491/2006 Κ.Υ.Α, ΦΕΚ 1747, τ. Β'), η οποία ύστερα από επεξεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα διαμορφώσει το νέο πλαίσιο μεταξύ άλλων, για τη παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε ανασφαλίστους και οικονομικά αδυνάτους (Υ3γ/Γ.Φ.4ΕΝ/18ΑΝ/ΔΥ/30-10-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα).»