20 Μαρ 2014

«Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με την υπολειτουργία του ΕΠΑΛ Γαράζου λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού»

Δελτίο τύπου 20/03/2014

«Στις 4.12.2013 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό δημοσίευμα της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «Ρεθεμνιώτικα Νέα», αναφορικά με το ΕΠΑΛ Γαράζου το οποίο υπολειτουργεί λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού στις βασικές επαγγελματικές ειδικότητες του σχολείου.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα το ΕΠΑΛ Γαράζου στο Δήμο Μυλοποτάμου  του νομού Ρεθύμνου, υπολειτουργεί αφού σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει τοποθετήσει ένα ηλεκτρολόγο και δύο γεωπόνους.
Δεδομένου ότι η λειτουργία του ΕΠΑΛ Γαραζίου καλύπτει σημαντικές ανάγκες στον τομέα Παιδείας στον Μυλοπόταμο, ότι η ζήτηση των μαθητών για επαγγελματική εκπαίδευση συνεχώς αυξάνει και ότι όλοι οι μαθητές της χώρας έχουν ίσα δικαιώματα στη γνώση και στην εκπαίδευση, για τους λόγους αυτούς η τοποθέτηση των τριών καθηγητών ειδικοτήτων πρέπει να γίνει άμεσα.
Επίσης στην πόλη του Ρεθύμνου λόγω της αυξημένης ζήτησης για επαγγελματική εκπαίδευση είναι αναγκαία η ίδρυση και 2ου ΕΠΑΛ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’αριθ. 1886/17.12.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 12466/ΙΗ ΕΞ/29.1.2014 απάντηση:

«Ο προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3528/2007, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του άρθ. 11 του Ν. 3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 37 παρ. 2 του Ν. 3986/2011 και στη συνέχεια από την περ. 1 της υποπαρ. Ζ.5 του άρθ. πρώτου του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/τ.Α/12-11-2012), που ορίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθ. 1 του Ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.
Στις διατάξεις του άρθ. 5, παρ. 1, του Ν. 3848/201 Ο (ΦΕΚ 71 /τ.Α'/19-5-2010), σε συνδυασμό με το άρθ. 36 παρ. 27 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α'/17-9-2013) ορίζεται ότι: «Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από οκτώ και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας».
Το Υ.ΠΑΙ.Θ., για το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014, με τις αρ.124069α/Δ2/6-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ9-85Ζ), 138617/Δ2/27-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΥΨ5), 155310/Δ2/21-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΘ9-ΨΜ7), 164210/Δ2/31-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΞΧ9-Λ17) και 180206/Δ2/25-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Υ9-5ΙΥ) Υπουργικές Αποφάσεις προχώρησε στην πρόσληψη τετρακοσίων τεσσάρων (404) προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου διαφόρων ειδικοτήτων.
Επίσης, με τις αρ. 188236/Δ2/6-12-2013 Υ.Α. (ΑΔΑ: 8ΛΓΠ9-ΝΚ3), 3440/Δ2/13-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ6Ζ9-7Ι6) και 11441/Δ2/28-1-2014 (ΑΔΑ:ΒIΨI9-ΝΝΚ), που εξεδόθησαν στο πλαίσιο της χρηματοδότησης εκπαιδευτικών δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), προσελήφθησαν προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου διαφόρων ειδικοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για την κάλυψη χιλίων πεντακοσίων τριάντα εννέα (1539) θέσεων. [Σύμφωνα με το από 19-12-2013 Υ.Σ. της Διεύθυνσης Προσωπικού Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως επικαιροποιήθηκε (29-1-2014).]
Ειδικά, με την αρ. 188236/Δ2/6-12-2013 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:8ΛΓΠ9-ΝΚ3), στην περιοχή B/θμιας ΕκπΙσης Ρεθύμνου προσελήφθησαν ένας (1) αναπληρωτής εκπαιδευτικός με πλήρες ωράριο από τον κλάδο ΠΕ14.04 Γεωπόνων, τρεις (3) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με πλήρες ωράριο και ένας (1) με μειωμένο ωράριο από τον κλάδο ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων.
Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι τα αρμόδια όργανα των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους και, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός.
Σημειώνεται ότι πολλές φορές συμβαίνει να τοποθετούνται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε λειτουργικό κενό αλλά να μην αναλαμβάνουν υπηρεσία ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η κάλυψη του συγκεκριμένου κενού, δεδομένου ότι αυτό μεταφέρεται στην επόμενη φάση πρόσληψης αναπληρωτών.
Με τις ως άνω προσλήψεις εκτιμάται ότι καλύφθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους τα εκπαιδευτικά κενά της επικράτειας όπως αυτά καταχωρίστηκαν από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι δεν έτυχε έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Π.Υ.Σ. 33/2006 (άρθ.2 παρ. 1) το αριθμ.172385/Δ1/13-11-2013 αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη χορήγηση 1.500 συμπληρωματικών πιστώσεων για πρόσληψη εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταβάλλει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της πληρότητας των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικό δυναμικό, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Σχετικά με την ίδρυση σχολικών μονάδων, σας γνωρίζουμε ότι οι μεταβολές (ιδρύσεις, προαγωγές, καταργήσεις, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις) των σχολικών μονάδων γίνονται με γνώμονα τις τεκμηριωμένες προτάσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ζητούνται επίσης οι γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, οι οποίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων.

Η διαδικασία για τις σχολικές μεταβολές του έτους 2014-2015 είναι σε εξέλιξη καθώς έχει ήδη αποσταλεί η σχετική εγκύκλιος στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στους Δήμους.