12 Μαρ 2014

«Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με καταγγελία της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) για τη δραματική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί»

Δελτίο τύπου 12/03/2014


«Στις 10.12.2013 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετική επιστολή της Κεντρικής Συνεταιριστικής ΄Ενωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), αναφορικά με τη δραματική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί.
Σύμφωνα με την επιστολή της ΚΕΟΣΟΕ, οι περισσότεροι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί έχουν περιέλθει σε δραματική κατάσταση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Η ΚΕΟΣΟΕ σε σύσκεψη που είχε πραγματοποιήσει πριν ένα έτος με τους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς, διαπιστώθηκε η αδυναμία καταβολής της πρώτης δόσης της άτοκης δανειοδότησης που έλαβαν oι συνεταιρισμοί, προκειμένου να μην καταρρεύσει η αγορά σταφυλιών στη χώρας μας την περίοδο 2009/10 και ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών την παράταση καταβολής των δόσεων και τη μετατροπή των δανείων σε έντοκα μακροπρόθεσμα με χαμηλό επιτόκιο, ώστε οι συνεταιρισμοί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Όμως, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που έχουν περιέλθει τα μέλη της ΚΕΟΣΟΕ, συνεχίζεται η αδυναμία καταβολής των δόσεων των δανείων τους.
Οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί την περίοδο αυτή παρέλαβαν τη συγκομιδή του 2013 χωρίς να μπορούν να αποπληρώσουν τους παραγωγούς, αφού είτε οι δανειστές είτε οι υποχρεώσεις προς το ελληνικό δημόσιο, έχουν πιο ανελαστικό και ποινικό χαρακτήρα, σε περίπτωση μη πληρωμής αυτών των υποχρεώσεων.
Για τους λόγους αυτούς, η ΚΕΟΣΟΕ κάνει έκκληση, ώστε να επιμηκυνθούν χρονικά οι καταβολές των δόσεων για τα άτοκα δάνεια που έλαβαν οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί για την παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής περιόδου 2009/10, τουλάχιστον για μια δεκαετία και να υιοθετηθούν χαμηλά επιτόκια.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’αριθ. 1901/20.12.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. ΓΚΕ 1013726 ΕΞ 2014/1821-1807-1844-1838/22.1.2014 απάντηση:

«Στο πλαίσιο στήριξης του κλάδου του αμπελοοινικού τομέα της χώρας, το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκδόσει σειρά Υπουργικών Αποφάσεων, με αρχική την αριθ. 45955/Β2161/17-9-2009 Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία δόθηκαν πιστωτικές διευκολύνσεις στους οινοποιούς με τη μορφή άτοκου δανεισμού και εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.
Ειδικότερα με την αριθ. 2/65089/0025/2.10.2009 (ΦΕΚ Β' 2155) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 100%, στα δάνεια που χορηγήθηκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές οργανώσεις της χώρας, για την αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 2009-2010, με το συνολικό ποσό των χορηγούμενων δανείων να μην υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€50.000.000,00).
Περαιτέρω, ορίστηκε ότι τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται μέσω μιας αυτοτελούς δανειακής σύμβασης, έχουν διάρκεια από την ημερομηνία χορήγησής τους μέχρι την 31.12.2012 και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται σε ισόποσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις με πρώτη δόση καταβλητέα την 31.12.2010 και τελευταία την 31.12.2012. Στο πλαίσιο της εν λόγω υπουργικής απόφασης το συνολικό ποσό των εγκριθέντων δανείων και αντίστοιχα το ύψος της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των €34.498.855,17.
Μετά από τροποποιήσεις της ως άνω υπουργικής απόφασης παρασχέθηκε η ευχέρεια στις συνεταιριστικές και τις ιδιωτικές οινοποιητικές οργανώσεις που το επιθυμούσαν να ζητήσουν την αναστολή καταβολής της πρώτης οφειλόμενης δόσης, η οποία από την 31.10.2010 που ήταν καταβλητέα δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31.12.2013, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου μέχρι την 31.12.2014 (σχετ.αριθ. οικ.2/23249/0025/15.3.2011, 2/90986/0025/29.12.2011 και 2/29845/0025/29.3.2013 υπουργικές αποφάσεις). Συνεπώς, για τα δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της αριθ. 2/65089/0025/2.10.2009 απόφασης παροχής εγγύησης, έχει ήδη ανασταλεί τρεις φορές, με αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, η καταβολή της πρώτης οφειλόμενης δόσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, το αίτημα της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) περί χρονικής επιμήκυνσης της καταβολής των δόσεων των δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της αριθ.2/65089/0025/2.10.2009 υπουργικής απόφασης τουλάχιστον για μια δεκαετία, δεν δύναται να εξετασθεί λόγω των περιορισμών που τίθενται στο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της χώρας, καθώς, σύμφωνα με αυτό, το όριο παροχής νέων εγγυήσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι ρυθμίσεις παλαιότερων ήδη εγγυημένων δανείων, είναι για τα προσεχή έτη μηδενικό. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τις συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές οργανώσεις της χώρας είχε ως στόχο να βοηθήσει τις εν λόγω οργανώσεις να ανταπεξέλθουν στη δυσμενή οικονομική συγκυρία στην οποία βρέθηκαν κατά την αμπελοοινική περίοδο 2009-2010.
Οι ανωτέρω ευνοϊκές ρυθμίσεις στόχο είχαν να βοηθήσουν τους παραγωγούς να ανταπεξέλθουν στη δυσμενή συγκυρία στην οποία βρέθηκαν λόγω εκτάκτων οικονομικών συνθηκών και όχι να μετατραπούν σε μόνιμο μηχανισμό στήριξης αυτών.
Επιπλέον, σας επισυνάπτουμε τα έγγραφα αριθ.443/20-12-2013 και 415/6-11-2013 της Τράπεζας Πειραιώς τα οποία αναφέρονται στις ενέργειες που έχει προβεί η Τράπεζα στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων και τα οποία αποτελούν απαντήσεις της Τράπεζας σε παρόμοιες αναφορές.»