18 Μαρ 2014

«Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με την κατάργηση του ΕΚΑΣ σε δικαιούχους κάτω των 65 ετών»

Δελτίο τύπου 17/03/2014


«Στις 11.12.2013 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετική επιστολή του Πανελληνίου Συνδέσμου Νεφροπαθών, αναφορικά με την κατάργηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) στους ηλικίας κάτω των 65 ετών δικαιούχους.
                Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών καταγγέλλει τη διάταξη με την οποία από 1ης Ιανουαρίου 2014 δεν θα δίδεται το ΕΚΑΣ στους ηλικίας κάτω των 65 ετών δικαιούχους, χωρίς εξαιρέσεις και δηλώνει πως το μέτρο αυτό, αν εφαρμοστεί, θα πλήξει και τους ανάπηρους συμπολίτες μας.
Ειδικά στην περίπτωση των νεφροπαθών, οι οποίοι έχουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας από κάποιο μέλος της οικογένειάς τους, η κατάργηση του ΕΚΑΣ θα έχει άσχημες συνέπειες γι’αυτούς, αφού αυτό τους εξασφαλίζει την προμήθεια των βασικών ειδών μιας στοιχειώδους κάλυψης της επιβίωσής τους.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών ζητάει την ανάκληση αυτής της απάνθρωπης διάταξης, αφού το 90% του συνόλου των πληττομένων από την εφαρμογή αυτού του μέτρου είναι άτομα με αναπηρία.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’αριθ. 2112/14.1.2014 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 8453/2014/28.1.2014 απάντηση:


«Α.         Με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: «Μέτρα Ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων» (ΦΕΚ 211/ Α') που κυρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2453/1997(ΦΕΚ 4/Α/1997) όπως ισχύει ύστερα από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α/18-03-1998) καθιερώθηκε η χορήγηση κατά μήνα ΕΚΑΣ σε συνταξιούχους εφόσον εκτός των οικονομικών κριτηρίων (συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα από συντάξεις, και συνολικό ετήσιο ατομικό καθαρό εισόδημα) συνέτρεχε και η προϋπόθεση ηλικίας, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους.
Εξαιρούνται της απαίτησης συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας οι εξής περιπτώσεις:
1.            Ορφανά παιδιά τα οποία είναι ανίκανα ή ανήλικα
2.            Ορφανά παιδιά που είναι ενήλικα εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της χώρας ή ισότιμες προς αυτές του εξωτερικού και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
3.            Εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι όπως αναφέρονται στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα' και ββ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του Π.Δ. 1041/1979), δηλαδή όσοι απολύονται από την υπηρεσία λόγω ανικανότητας και όσοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί καθώς και για όσους πάσχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί). εφόσον νια τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Β.            Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β.6 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγρ. 8.γ του άρθρου 4 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της περ. α' της παρ. 2 της προαναφερόμενης πράξης νομοθετικού περιεχομένου και ορίστηκε ως προϋπόθεση για την καταβολή του ΕΚΑΣ η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας (από 60ο έτος της ηλικίας).

Πέραν λοιπόν της αλλαγής της ηλικίας, ως προϋπόθεσης καταβολής του ΕΚΑΣ, δεν έχει επέλθει καμία άλλη μεταβολή ως προς την καταβολή του στις κατηγορίες που εξαιρούνται του ορίου ηλικίας.

Ειδικότερα δε, οι εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι της ανωτέρω περιγραφείσας περίπτωσης (Α3), εξακολουθούν να λαμβάνουν το ΕΚΑΣ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Γ.             Με βάση τα στοιχεία του προσωρινού απολογισμού 2013, η δαπάνη χορήγησης του ΕΚΑΣ ανήλθε σε 795 εκατ. Ευρώ, αυξημένη κατά 20 εκατ. Ευρώ σε σχέση με το 2012.»