7 Οκτ 2013

Απάντηση αρμόδιου Υπουργού σε αναφορά του Νότη Μαριά σχετικά με τα προβλήματα που ανακύπτουν από την ίδρυση καταστημάτων της ΙΚΕΑ στην Κρήτη.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 7/10/2013


Σε σχέση με την υπ’αριθ. 282/22.8.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 19.8.2013 με θέμα τα προβλήματα που ανακύπτουν από την ίδρυση καταστημάτων της ΙΚΕΑ στην Κρήτη, το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. Β13-453/05/09/2013 απάντηση:
            «Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Επ.Μαριάς, με θέμα: «Προβλήματα που ανακύπτουν από την ίδρυση καταστημάτων της ΙΚΕΑ στην Κρήτη» και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα σε αυτή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γ.Γ. Εμπορίου - Γ.Γ, Καταναλωτή, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
            Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για την ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου απαιτείται άδεια, που χορηγείται με απόφαση του νομαρχιακού (νυν δημοτικού) συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (νυν του οικείου Δήμου), όταν η συνολική επιφάνεια του εμπορικού καταστήματος είναι μεγαλύτερη από τα τετραγωνικά μέτρα που ορίζονται ανά γεωγραφική περιοχή στις περιπτώσεις α,β,γ,δ και ε της παρ.1 του όρθρου 10 του ν.2323/1995, όπως ισχύει.
            Ειδικότερα για την νήσο Κρήτη. απαιτείται η ως άνω άδεια για την ίδρυση καταστήματος λιανικού εμπορίου, όταν η συνολική επιφάνεια του εμπορικού καταστήματος είναι πάνω από 1.500 τ.μ., εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από το πολεοδομικό κέντρο της πρωτεύουσας κάθε νομού.
            Για την έκδοση της σχετικής άδειας λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του ν.3377/05, όπως είναι ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και ιδίως, η εναρμόνιση του όγκου και του τύπου της μονάδας που το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, η ύπαρξη οδικού δικτύου και λοιπών έργων υποδομής και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις μετακινήσεις.
            Επίσης, άδεια απαιτείται και για την ίδρυση δεύτερου ή περισσοτέρων καταστημάτων λιανικού εμπορίου, μέσα στα όρια του αυτού δήμου, από την ίδια επιχείρηση ή από επιχειρήσεις που ελέγχονται από αυτήν, εφόσον τα καταστήματα απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από εκατό (100) μέτρα και το άθροισμα της επιφάνειάς τους υπερβαίνει τα όρια των περιπτώσεων α,β,γ,δ και ε της παραγρ.1, που προαναφέραμε (παραγρ. 3 άρθρο 10 ν.3377/2005).
Η παραβίαση των όρων της άδειας του νομαρχιακού (νυν δημοτικού) συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (νυν οικείου Δήμου), που χορηγήθηκε για την ίδρυση καταστήματος λιανικού εμπορίου, συνεπάγεται τις εξής διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την αρχή που εκδίδει την άδεια αυτή:
            α) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,
            β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας, ανάλογα με τη βαρύτητα και συχνότητα της παράβασης.
Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τυχόν κυρώσεις: α) για παραβίαση της πολεοδομικής νομοθεσίας και β) για την ίδρυση καταστήματος λιανικού εμπορίου υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, που χορηγείται από τους Δήμους (ν.3463/2006, ΦΕΚ 114 Α).

            Σημειώνεται ότι, οι διατάξεις του ν.3377/2005 και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, δεν μείωσαν μόνο τα τετραγωνικά μέτρα που απαιτούνται για την ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου, αλλά κυρίως οι ρυθμίσεις αυτές αναφέρονται: α) στο σύνολο των καταστημάτων λιανικού εμπορίου και όχι μόνο στις υπεραγορές λιανικού εμπορίου που θεωρούντο κατά κανόνα τα σούπερ μάρκετ τροφίμων και β) λαμβάνουν υπόψη τη συνολική επιφάνεια του καταστήματος, δηλαδή την ωφέλιμη επιφάνεια μαζί με τους αποθηκευτικούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και όχι μόνο την επιφάνεια πώλησης, όπως αναφερόταν στην προϊσχύουσα νομοθεσία. Κατά συνέπεια οι ανωτέρω ρυθμίσεις είναι σαφώς πιο προστατευτικές για τις τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.»